Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah z razvojem empirično podprtih panožnih krožkov in razvojem računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah z razvojem empirično podprtih panožnih krožkov in razvojem računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Partnerji:

 • KMG Kresnik Andrej
 • Tatjana Čop, Odnosi z javnostjo s.p.
 • KMG Novak Adam
 • KMG Miklavžina Bojan
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje
 • KMG škof Matjaž
 • ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota
 • KMG Rantaša Marinka
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
 • Bio dan, Proizvodnja sadnih sokov d.o.o.
 • KMG Janežič Nikolaj
 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Trajanje projekta: 2019-2022 POVZETEK

V okviru projekta se ukvarjamo s pristopi in orodji za izboljšanje in posodobitev sistema svetovanja na slovenskih kmetijah, katerega posledica bodo boljši proizvodni rezultati vključenih kmetij. Gre za svetovanje in delo v panožnih krožkih, katerih poudarek je na analizi proizvodnih podatkov v povezavi z ekonomiko poslovanja ter iskanju tehnoloških rešitev za izboljšanje proizvodnje ter doseganje optimalne proizvodnje. V prvem delu projekta bomo razširili izvedbo empirično podprtih panožnih krožkov

proizvajalcev mleka ter izdelali empirično orodje za delo na delavnicah v novem programskem orodju. Panožne krožke bomo vzpostavili tudi za proizvajalce jabolk in hmelja ter za njih izdelali empirični model za analizo in obdelavo podatkov. V drugem delu projekta pa se bomo ukvarjali z razvojem računalniško podprtega sistema za podporo pri poslovnem odločanju na kmetijah. Izdelano orodje bo namenjeno svetovalcem kot pripomoček za lažje in učinkovitejše svetovalno delo, ki bo v kar največji meri koristilo kmetijam pri doseganju boljših proizvodnih rezultatov in dolgoročnem razvoju kmetij.

GLAVNE DEJAVNOSTI Razvoj empirično podprtih panožnih krožkov

Eden od novih pristopov k svetovanju, ki se je uveljavil v razvitih evropskih državah in sloni na knjigovodskih in drugih podatkovnih virih, je delo v okviru panožnih krožkov. Poudarek je na analizi proizvodnih podatkov v povezavi z ekonomiko poslovanja, na podlagi katere se potem po metodi medsebojnih primerjav vključenih kmetij iščejo vzroki za slabše ekonomske rezultate na posamezni kmetiji. Za spremljanje, analizo in primerjavo so izdelana posebna računalniška orodja, ki dajejo široko paleto rezultatov in vpogled v vplive proizvodnih in ekonomskih dejavnikov na poslovni izid posamezne kmetije, skupin kmetij in celotnega vzorca. V okviru tega EIP projekta smo si zadali, da bomo panožne krožke zasnovane na osnovi empiričnih podatkov uvedli v delo Javne službe kmetijskega svetovanja. Empirično podprte panožne krožke bomo uvajali pri kmetijah, ki so usmerjene v proizvodnjo mleka, jabolk in hmelja.

Zgraditi računalniški sistem za poslovno odločanje na kmetijah

Proizvodnja na kmetijah postaja iz leta v leto zahtevnejša. Naloga kmeta ni več samo fizično delo v hlevu ali na njivah, ampak se od kmeta pričakuje, da usmerja in vodi celotno proizvodnjo na kmetiji. Tako mora kmet sprejemati različne odločitve v smeri izboljšanja tehnologije proizvodnje in tudi poslovno odločati o nadaljnjem razvoju kmetije. Zlasti pa postane pomembno odločanje v času večjih sprememb na kmetiji, ko se na primer kmetija odloča za manjše ali pa večje investicije. Osnova za dobro odločanje je dobro poznavanje trenutnega stanja na kmetiji. V ta namen uporabljamo različne evidence, od tehnoloških do ekonomskih (FADN knjigovodstvo, davčno knjigovodstvo, DDV evidenca). V kolikor kmetije ne razpolagajo s potrebnimi podatki, pa za ugotavljanje stanja na kmetijah uporabljamo modelne kalkulacije. S tem namenom smo že pred leti v okviru Javne službe kmetijskega svetovanja pripravili Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji. Zadnja izdaja takega kataloga je bila pripravljena leta 2011. V okviru EIP projekta pa smo si zadali, da na temeljih tega kataloga izdelamo sodoben računalniško podprt sistem za poslovno odločanje na kmetijah.

CILJI

 • Razvoj empirično podprtih panožnih krožkov

 • Zgraditi računalniški sistem za poslovno odločanje na kmetijah

  PRIČAKOVANI REZULTATI
 • širitev empirično podprtih panožnih krožkov proizvajalcev mleka, jabolk in hmelja.

 • Izboljšanje usposobljenost kmetijskih svetovalcev za organizacijo empirično podprtih panožnih krožkov

 • Postavitev sodobnega sistem za podporo pri poslovnem odločanju na kmetijah

 • Izboljšanje sistema dela svetovalcev pri svetovanju kmetijam z uporabo razvitega poslovnega sistema za poslovno odločanje na kmetijah. Pozitivni učinki na ravni kmetijskih gospodarstev.

 • Doprinos v dostopnosti prilagojene oblike za namen izobraževanja na področju poznavanja ekonomskih zakonitosti posameznih aktivnosti, kot tudi na področju poslovnega načrtovanja

Povezavi:- Priloga [pdf, bytes]